GENERELT

Åsane Cup 2024 spilles etter NFF’s reglementer og spilleregler for barnefotball med unntak av de endringer som går frem av turneringsreglementet. Det er et overordnet mål for all dømming at dommeren (ungdomsspillere fra arrangørklubbene) skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

FAIR PLAY

Alle lag oppfordres til å følge Fair Play-programmet til NFF inkl. Fair Play-hilsen før og etter kampen.

JURY

Turneringens jury består av 3 medlemmer og opprettes ved behov. Juryens sammensetning: 1 representant fra arrangør og 2 fra deltagende klubber. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

ANTALL SPILLERE

Klasse 7 år gjennomføres som 3er-fotball med 3 utespillere på banen samtidig (ingen keeper). Alle klasser 8-9 år gjennomføres som 5’er-fotball, dvs. 4 utespillere og 1 keeper på banen samtidig. Klasser 10-11 år gjennomføres som 7’er-fotball, dvs. 6 utespillere og 1 keeper på banen samtidig Totalt kan 12 spillere delta på et lag i turneringen.

SPILLETIDER

7-11år: 1 x 18 minutter uten pause. 2 min. pause mellom kampene. 12 år: 1 x 25 min uten pause. 5 min pause mellom kampene.

BALLSTØRRELSE

Alle klasser benytter ballstørrelse nr. 4.

BALL/BANEHALVDEL/DRAKTER

Det lag som står først i programmet har avspark. Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer. Bortelaget skal skifte drakter (eller benytter markeringsvester) dersom dommeren mener draktene er for like. Markeringsvester er tilgjengelig i hallen. Lagene oppfordres til å stille linjevakt for å markere om ballen er over sidelinjen. Dommeren anviser retning.

SPILLERNES UTSTYR

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

FRAMMØTE

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på ”walkover”. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er ”særlig grunn” ved manglende fremmøte.

LAGLISTER

Lagene skal ikke levere laglister.

LAG SOM TREKKER SEG

Lag som trekker seg kan være et stort problem for enhver turnering. Påmelding er bindende og for lag som trekker seg vil man beholde påmeldingsavgiften. Vi ber lag som av spesielle grunne må trekke laget vise hensyn ovenfor de andre lagene, å gi turneringsledelsen beskjed i god.

SPILLESYSTEMER

Lagene blir inndelt i puljer på tre, fire eller fem lag og spiller 1 kamp mot 3 av de øvrige lagene hvis 4 eller 5 lag i puljen og 1-2 kamper mot de øvrige lagene ved 3 lag i puljen. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre spillesystemet dersom det viser seg hensiktsmessig i klasser med få påmeldte lag. Det er ikke sluttspill i noen av klassene.

REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer, men etter Åsane Cup 2023 sine aldersbestemmelser. Det åpnes det for at en spiller kan delta på flere lag i samme årsklasse, såfremt dette er av nødvendighet for å kunne stille lag.

OPPTREDEN TIL SUPPORTERE, KLUBBER/LAG, TRENERE OG LEDERE

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper. Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser. Trenere og ledere som av turneringsledelsen blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen. Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig. Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest en time etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på turneringsledelsens rapport. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.